AVG | Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities
1. Studio My Dream wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, cursussen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3: Betalingen/retouneren
1. Betaald opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Betalingstermijn is vermeld op elke factuur/offerte. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.
2. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
3. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
4. Ruilen/retouren mag binnen 14 dagen uitgaande van de factuurdatum. Ruilen/retouneren is alleen mogelijk mits de artikelen onbeschadigd en ongeopend zijn. Afgeprijsde en of artikelen met korting mogen niet geruild worden.

Artikel 5: Annuleren van cursus
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht / cursus aan dienstverlener tot 10 dagen voor aanvang van de opdracht/cursus kosteloos te beëindigen. Bij Annulering vanaf 10 dagen voor aanvang van de cursus zijn wij genoodzaakt het complete lesgeld van die dag in rekening te brengen.

2. Annuleringen/opzeggingen dienen schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 6: Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener word aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7: Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichtingen jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend, in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend stroomstoringen, werkonderbrekingen etc.
2. Dienstverlener is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een geplande opdracht/cursus te verzetten. Dienstverlener zal hierover de opdrachtgever z.s.m. informeren, en in overleg een nieuwe datum zoeken. Opdrachtgever mag altijd kosteloos annuleren als beide partijen een nieuwe datum niet kunnen overeenkomen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. De bij dienstverlener aanwezige zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.

AVG. Algemene verordening gegevens bescherming.

Gegevens

Studio My Dream verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor en Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u verstrekt voor het invullen van de klantenkaart.

Verantwoordingsplicht.

De persoonsgegevens van klanten / cursisten worden genoteerd, welke de klant zelf aanlevert. Deze gegevens worden gebruikt om de klant via verschillende wegen te benaderen en te informeren. Daarnaast worden de behandelingen en lessen welke genoten door de klant genoteerd. Al deze gegevens worden niet gedeeld met derde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, wijzigen, verwijderen.

Studio My Dream bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. U mag ten alle tijden uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderd worden.

Data protection impact assesment

Aangezien ons bedrijf geen hoog privacy risico met zich meebrengt, is een DPIA niet noodzakelijk om uit te voeren.

Privacy bij design & privacy bij default

Voor de nieuwsbrief zullen wij geen gegevens vragen die niet noodzakelijk zijn.

Aangezien het bedrijf geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, geen overheidsinstantie of publieke organisatie is, is er geen aparte functionaris aangesteld.